კოდიინგლისური ენა Iინგლისური ენა IIინგლისური ენა IIIინგლისური ენა IVმომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში Iმომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში IIმომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში IIIმომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში IVსამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია Iსამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია IIსამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია IIIსამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია IVანატომია ფიზიოლოგიის საბაზისო საკითხებიIანატომია ფიზიოლოგიის საბაზისო საკითხები IIანატომია ფიზიოლოგიის საბაზისო საკითხები IIIანატომია ფიზიოლოგიის საბაზისო საკითხები IVანატომია ფიზიოლოგიის საბაზისო საკითხები Vბოტანიკა Iბოტანიკა IIბოტანიკა IIIბოტანიკა IVბოტანიკა Vსანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა Iსანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა IIსანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა IIIსანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა IVსანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა Vნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები Iნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები IIნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები IIIნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები IVნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები Vნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები VIნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები VIIნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებები VIIIსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები Iსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები IIსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები IIIსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები IVსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები Vსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები VIსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები VIIსამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები VIIIმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები Iმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები IIმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები IIIმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები IVმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები Vმორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები VIინფორმაციული წიგნიერება 2 Iინფორმაციული წიგნიერება 2 IIინფორმაციული წიგნიერება 2 IIIინფორმაციული წიგნიერება 2 IVინფორმაციული წიგნიერება 2 Vინფორმაციული წიგნიერება 2 VIპროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება Iპროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება IIპროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება IIIპროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება IVმცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება Iმცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება IIმცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება IIIმცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება IVპირველადი გადაუდებელი დახმარება Iპირველადი გადაუდებელი დახმარება IIპირველადი გადაუდებელი დახმარება IIIპირველადი გადაუდებელი დახმარება IVპირველადი გადაუდებელი დახმარება Vანალიზური ქიმიის საფუძვლები Iანალიზური ქიმიის საფუძვლები IIანალიზური ქიმიის საფუძვლები IIIანალიზური ქიმიის საფუძვლები IVანალიზური ქიმიის საფუძვლები Vანალიზური ქიმიის საფუძვლები VIმიკრობიოლოგიის საფუძვლები Iმიკრობიოლოგიის საფუძვლები IIმიკრობიოლოგიის საფუძვლები IIIმიკრობიოლოგიის საფუძვლები IVმიკრობიოლოგიის საფუძვლები Vმიკრობიოლოგიის საფუძვლები VIმეწარმეობა 3 Iმეწარმეობა 3 IIმეწარმეობა 3 IIIმეწარმეობა 3 IVმეწარმეობა 3 Vსამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 Iსამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 IIსამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 IIIბიოქიმია Iბიოქიმია IIბიოქიმია IIIბიოქიმია IVბიოქიმია Vბიოქიმია VIბიოქიმია VIIსამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული Iსამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული IIსამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული IIIსამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული IVსითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება Iსითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება IIმომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა Iმომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IIმომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IIIმომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IVმომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა Iმომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა IIმომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა IIIმომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა IVმომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევაIმომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IIმომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IIIმომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა IVმომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა Iმომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა IIმომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა IIIმომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა IVმყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება Iმყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება IIფარმაკოლოგია Iფარმაკოლოგია IIფარმაკოლოგია IIIფარმაკოლოგია IVფარმაკოლოგია Vფარმაკოლოგია VIსამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 Iსამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 IIტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა Iტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა IIტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა IIIფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები Iფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები IIფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები IIIფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები IVმზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები Iმზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები II
სტუდენტის კოდი
h3473დიახდიახდიახდიახ
h4035დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h7731დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5005დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h1896დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h9401დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h3244დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5723დიახდიახდიახდიახ
h2434დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h4989დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5774დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h7998დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h2774
h2127დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h2925დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარა
h2957დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h4434დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h3116დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარა
h2693დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h8985დიახდიახდიახ
h5306დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5426დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h2907დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h8180დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h2817დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h1051დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h1185დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h8116დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h3014დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h4737დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h6687დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარადიახდიახდიახ
h5947დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h7076დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარადიახდიახდიახ
h9173დიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h4249
h5359დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5360დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h2172დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h5641დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h6645დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h6130დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h7575დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h8834დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
h9970არაარა
h7528
h4912დიახდიახ