დანართი N1 წიგნიერების პროგრამა

დანართი N2 რაოდენობრივი წიგნიერების პროგრამა

დანართი N3 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პროგრამა