2020 წლის 1 სექტემბერს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სპეციალობებზე ჩასარიცხად ჩატარდება პროფესიული ტესტირება შემდეგ საგნებში:

სპეციალობა: საექთნო საქმე და ფარმაცია.