კოლეჯი „კავკასიონი“ დაფუძნდა 2012 წელს. კოლეჯმა ბოლო ავტორიზაცია გაიარა 2023 წელს. კოლეჯში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ მისამართზე ქ. თბილისში და ქ. ქუთაისში. კოლეჯში ამჟამად ექვს სადიპლომო და ხუთ მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამაზე 900-მდე სტუდენტის განათლებას ემსახურება 100-მდე პროფესიული მასწავლებელი. კოლეჯში ექვსივე პროგრამაზე სწავლა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. კოლეჯში სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/მიმდინარეობა, მოწვეული მასწავლებელების კვალიფიკაცია, კოლეჯის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სხვადასხვა დარგის პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმები უზრუნველყოფენ ჩვენი სტუდენტებისთვის მაღალი პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს. კოლეჯში ხშირად ტარდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, ექსკურსიები და სხვა. კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმებაზე, მათ მუდმივად მიეწოდებათ სხვადასხვა საინტერესო შეთავაზებები განვითარების და დასაქმების შესახებ.

ლომაია რაინდი

დირექტორი

ლომაია ტარიელ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კარიერული მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი

ბოკუჩავა ლელა

ფინანსური მენეჯერი

ლომაია სალომე

კარიერული მხარდაჭერის სამსახურის სპეციალისტი; შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

ქუთაისის ადმინისტრაცია

ბაბუნაშვილი ფატი

სასწავლო ნაწილის უფროსი

კიკვაძე ირაკლი

სასწავლო ნაწილის სპეციალისტი

ბაბუნაშვილი ჯემალი

სასწავლო ნაწილის სპეციალისტი ; ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი პირი

მაწკეპლაძე ნათია

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

გვენეტაძე ირაკლი

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

გურეშიძე ნელი

ადამიანური რესურსებისა მართვისა და საქმის წარმოების სამსახურის მენეჯერი

წერეთელი ალექსანდრე

ქონების, მატერიალური რესურსების მართვის, დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

თბილისის ადმინისტრაცია

პატარიძე ბაკური

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ბახტაძე ლანა

სასწავლო ნაწლის უფროსი

პატაშური თეონა

სასწავლო ნაწილის სპეციალისტი

დანელია სოფიო

ადამიანური რესურსებისა მართვისა და საქმის წარმოების სამსახურის მენეჯერი

ბერძენიშვილი დავით

ქონების, მატერიალური რესურსების მართვის, დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი